UXE Group | تجربه سازان خلاق

مشاوره کسب کار
مشاوره کسب کار

خدمات مشاوره ی کسب و کار ما بر مهمترین موضوعات و فرصتهای مشتریان تمرکز دارد  از جمله در استراتژی  ،فروش و بازاریابی ، سازمان ، عملیات ، پایداری، تحول هزینه ، دگرگونی ، تدارکات، و.. که درتمام صنایع و در تمامی مکان ها کاربرد دارد و در ادامه با هر کدام از مباحث بیشتر اشنا خواهیم شد.

ما تخصصی عمیق و کاربردی را به دست آورده ایم ، اما به خاطر دیدگاه جامع وسیع مان شناخته ترهستیم : ما ارزش واقعی را از مرزها وحتی از  بین بخش های هر سازمان و شرکتی به دست می آوریم. بهینه سازی را نه تنها دریک بخش بلکه در کل بخش ها و در مجموع ایجاد کرده ایم.

برای اینکه بهتر با خدمات مشاوره ی کسب و کار ما اشنا شوید و بدانید دقیقا ما چطور به کسب و کارها کمک می کنیم به صورت نمونه چندین مورد را بررسی می کنیم:

 

1-چابک بودن

یعنی سریع ، انعطاف پذیر و به شدت متمرکز بر مشتری هستیم.

 

2-تحویل هزینه

هزینه ها را با استراتژی هماهنگ می کنیم و بر رشد و پیشرفت تمرکزداریم.

 

3-تجربه ی مشتری

از مشتری می خواهیم که تجربیاتش را ارائه دهد و از آن استفاده می کنیم که باعث افزایش وفاداری مشتری  و کاهش هزینه ها می شود.

 

4- یادگیری و توسعه

تجربه های ارزشمند و کاربری را در اختیار می گذاریم تا دانش را با دیدگاه های دنیای واقعی ترکیب کنید.

 

5- ادغام

با رویکردی منظم و تکرار شونده ، بازدهی مداوم بیشتری خواهیم داشت.

 

6-عملیات

بررسی اینکه چقدر سریعتر،بهتر یا دقیق می توانیم کاری را که قرار است انجام دهیم، را انجام دهیم.

 

7-سازمان

مااطمینان حاصل می کنیم از اینکه ایا افراد می توانند استراتژی را به خوبی انجام دهند ، این کار عملکرد را بهبود می بخشید.

 

8-سهام خصوصی

ما در کل چرخه به سرمایه گذاران توصیه و پیشنهاداتی داریم.

 

9-تدارکات

حدلامکان پایه هزینه ها را کاهش می دهیم ودستاوردها را حفظ کنیم.

 

10-فروش و بازاریابی

سازمانی مشتری مدار و رشد محور ایجاد می کنیم.

 

11-پایداری

اصولی را در نظر می گیریم که  باعث  ارزش مداوم و روزافزون می شود.

 

12-دگرگونی

گاهی نیاز است مسیر تجارت خود را تغییر دهید و به نتایج خارق العاده ای برسید در این راه ما همراهتان هستیم.